લગ્ન માં ગિફ્ટ આપવી છે તો નોંધણી કરાવો…!!!

હવે લગ્ન માં મળતી ભેટ સોગાત ની નોંધણી કરવા નો કાયદો  આવી રહ્યો  છે. લગ્ન માં અપાતી તમામ ભેટ ની નોંધણી કરાવાની..!!! ના કરાવો તો ત્રણ વર્ષ ની જેલ..!!! અને ઉપર થી દંડ પણ ખરો. લગ્ન માં તો ભેટ લગભગ બધા સગા પોતાના રીવાજ પ્રમાણે આપતાજ હોય છે, એટલે હવે વર કન્યા ના બાપ ને એક ઉપાધી વધી.  પહેલા લગ્ન નોધણી કરાવાનો કાયદો આવ્યો હવે ભેટ નોધણી કરાવો , અને હવે પછી રાહ જુવો નવો કાયદો આવશે જ મહેમાનોની નોંધણી કરાવો…!!! અને પછી જે મહેમાને ઇન્કમ ટેક્ષ રીટર્ન ફાઇલ કર્યુ હશે એને જ હાજરી આપવા દેવામાં આવશે. અને એથી આગળ મહેમાનો ક્યુ વ્હિકલ લાવ્યા તેની પણ નોંધણી…બસ નોંધણી જ કરાવે રાખો…કાયદો તો તોડવા માટે જ બને છે ને…!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s