ગેસ ની ગાડી

ગઈ કાલે ટ્રાફીક વાળા રસ્તા પર ગેસ કીટ વાળી ગાડી ને સળગતા જોઈ, નવાઈ ની વાત તો એ છે કે ગાડી નો માલીક ગાડી ને સળગતી મુકી ને છનન થઈ ગયેલો, ગાડી ભગવાન ભરોશે…! પોતે બચી ગયા બીજા નુ જે થવુ હોય તે થાય….!!!

Advertisements

2 comments on “ગેસ ની ગાડી

  1. ઓરકુટમાં એકાઊન્ટ હોય તો ઉપરની લીન્ક ક્લીક કરી ફોટો જોવો….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s