ચા – Tea

ચા એટલે સર્વવ્યાપી, સર્વપ્રિય, સારા કે માઠા પ્રસંગ માં હાજર જ હોય, પરંતુ હમણા ચા ના માથે પનોતિ બેઠી છે, પહેલા ખાંડ ના ભાવ વધ્યા અને હવે દૂધ ના. પહેલા ચા કપ માં પીવાતી પછી પ્યાલી આવી અને અડધી ચા ના બે ભાગ થતા હવે …?!! ગઈ કાલે અનુભવ થઈ ગયો અમારા ઓટલા પર.  રાતે અમારા ઓટલા ના સભ્ય એવા મેરાઈ એ ચા મંગાવી ચાર અડધી..!! અમે ચાર જણા જ હતા ને કાયમ આ મેરાઈ અડધી ના બે ભાગ કરી ને પાય એટલે અમને નવાઈ લાગી પણ ઝાટકો તો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે ચા આવી, ડિસ્પોઝેબલ કપ ની સાઈઝ જોઈ ને, સાઈઝ લગભગ ૨૦ થી ૨૫ ml  સમાય એટલી…!!! મેરાઈ એ ચોખવટ કરી કે ચા ના ભાવ નથી વધાર્યા કિટલી વાળાએ કપ ની સાઈઝ ઘટાડી. ચા પી લીધા પછી મફા એ  કીધુ કે મેરાઈ ચા બંધ કરી ને પોટલી પીવાનુ ચાલૂ કરો ભાવ માં હવે જાજો ફેર નથી, એટલે મેરાઈ કે તો મોદી સરકાર ને વાંધો પડે છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s