વેચવાની છે.

પ્રુથ્વી થી સૂર્ય તરફ જતા રોડ ઉપર ચંદ્ર ની હદ માં મોકા ના સ્થળે આવેલી આશરે ૫૦૦૦૦ વાર જગ્યા સુર્યપ્રકાશ ની સગવડતા સાથે પાર્ટી ને વિદેશ જવાનુ હોવાથી તાત્કાલીક વેચવાની છે. દલાલોએ તસ્દી લેવી.  મો . ૯૯xxxxxxxx

__________________________

નજીક ના ભવિષ્ય માં તમને છાપા માં આવી ટચુકડી જા x ખ જોવા મળે તો નવાઇ ના પામતા, કારણ કે અત્યારે ચંદ્ર પર જમીન નુ વેચાણ પૂર જોશ માં ચાલે છે. અને બધા ખરીદે પણ છે. માન્યમાં ના આવતુ હોય તો મળો આ દલાલ ને.

Advertisements

One comment on “વેચવાની છે.

  1. ઉધારમાં મળતી હોય તો મને રસ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s