ચમત્કાર

અત્યાર ના સમય માં ચમત્કાર થાય ? ના જ થાય પણ સચિત્ર સાબિતી હોય તો ? અહિયા તમને એવા  સ્થળની  જ સીધી મુલાકાત કરાવું. ચિત્રો જોયા પછી તમારે તેને ચમત્કાર માનવો હોય ચમત્કાર ને અંધશ્રધ્ધા માનવી હોય અંધશ્રધ્ધા અથવા  કેમેરા ની કરામત કે કુદરતી પ્રક્રીયા  જે હોય તે ભગવાન શંકર જાણે.  અહિયા નકલ ચોંટાડતો  નથી કારણ કે  હેલ્લારા ની અસર મને પણ થવા માંડી છે.

જુઓ આ કડી સીધી તેમના જ ચોખઠા પર

Advertisements

2 comments on “ચમત્કાર

  1. આવા ચમત્કાર તો જૂના થઈ ગયા. પણ જોજો, નવા ચમત્કાર એવા થશે કે કોબ્રા આવશે, કમ્પ્યુટર ચાલુ કરશે, નેટ ખૂલી જશે, કોબ્રા ટાઈપ કરશે, બ્લોગ બનાવશે પોસ્ટ લખીને અને સબમિટ કરીને જતો રહેશે.મીડિયામાં ખબર આવશે ને એ બ્લોગની મુલાકત લાખો લોકો લેશે. બ્લોગાનંદ મહારાજની જય હો!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s