શરાબી રીંગણ

રીંગણનું શાક ખાધા પછી નશા જેવુ લાગે તો નવાઇ ના પામતા, કારણ કે હવે નશો ચડે તેવા  રીંગણ મળી શકે છે.  હરીયાણાના ખેડુતો પ્રયોગ ખાતર રીગણ ના ખેતર માં દેશી શરાબ નો છંટકાવ કરે છે, જેથી રીગણ માં જંતુનાશક દવા ઓછી છાટવી પડે. અને તેનુ પરિણામ સારુ મળ્યુ છે, અને ઉત્પાદન માં વધારો થયો છે. ખેડુતોનું કહેવું છે કે આલ્કોહોલ કીડા મારવામાં અકશીર છે. તેઓ વાવણી કરતા પહેલા અને પછી પણ દેશી શરાબનો છંટકાવ કરે છે.  ઘણા ઉત્સાહી પૈસાદાર  ખેડુતોએ ઈગ્લીશનો  અખતરો કર્યો તો એમને વધારે સારુ પરિણામ મળ્યું છે. ગુજરાત ના ખેડુતોએ આવા પ્રયોગથી દૂર રહેવું નહીતર ખેતી કરતા બીજા લફડા વધી જાશે. હરીયાણામાં તો શરાબ ની જાહેર છૂટ છે, અને આપણે ખાનગીમાં.

Advertisements

One comment on “શરાબી રીંગણ

  1. RAJANI TANK says:

    થોડા સમય પહેલાની વાત છે.કે દેશમાં બી.ટી રીગણના વાવેતર નો વિરોધ થયો હતો.બી.ટી રીંગણની વાત કોર્ટ સુધી પહોચી ગઈ હતી.કહેવાય છે કે બી.ટી રીંગણ ઝેરી હોય છે..હવે નશો ચડે તે પણ સ્વભાવિક છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s