આપણી પ્રગતી

વિજ્ઞાને પ્રગતી કરી માણસ ચંદ્ર પર પહોચ્યો, ભલે ચંદ્ર પર પહોચ્યા પણ ધરતી પર જે આપણા વડવાઓ કરી ગયા તે વારસો જાળવ્યો ? રોજ નવા નવા સાધનો વિકાશ પામે છે પણ તમને નથી લાગતુ કે કાંઈક ખુટે છે ? કાંઈક નહી ઘણુ બધુ ખુટે છે, આપણે તો આપણા વડવાઓ કરતા મોટા ભોટ ( અજ્ઞાની ) છીયે. જુઓ બાજુનુ ચિત્ર અને પછી કહો કે અત્યાર ના સમય માં આવુ કોઇ બનાવી શકે ? ગમે તેવા સાધનો હોય ગમે તેવી વિજ્ઞાને પ્રગતી કરી હોય છતાં કોઈ હજી આપણા જુના સ્મારકો જેવુ એકાદ સ્મારક પણ નથી બનાવી શક્યા. જ્યારે જેણે બનાવ્યુ હશે ત્યારે તેની પાસે આટલા સાધનો પણ નહોતા કોઇ ડીગ્રી નહોતી છતાં પણ આટલાસુંદર સ્મારકો બનાવ્યા છે. અને અત્યારે ડીગ્રી વાળા ઈજનેર હોવા છતાં આટલુ સારુ કોઇ બનાવી શકતુ નથી.

Advertisements

One comment on “આપણી પ્રગતી

  1. Lalji Katariya says:

    hav hashi vat se ho shaileshbhai…ghanu undu gnan dharavo chho…very nice….!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s