મચ્છર ચાલિસા

જય મચ્છર બલવાન ઉજાગર, જય અગણિત રોગો કે સાગર.

નગર દૂત અતુલિત બલધામા, તુમકો જીત ન પાએ રામા.

ગુપ્ત રૂપ ઘર તુમ આ જાતે, ભીમ રૂપ ઘર તુમ ખા જાતે.

મધુર મધુર ખુજલાહટ લાતે, સબકી દેહ લાલ કર જાતે.

વૈધ હકિમ કે તુમ રખવાલે,  હર ઘર મે હો રહને વાલે.

હો મલેરિયા કે તુમ દાતા, તુમ ખટમલ કે છોટે ભાતા.

નામ તુમ્હારે બાજે ડંકા, તુમકો નહીં કાલ કી શંકા.

મંદીર, મસ્જિદ ઔર ગુરૂદ્વારા, હર ઘર મેં હો પરચમ તુમ્હારા.

સભી જગહ તુમ આદર પાતે, બિના ઈજાજત કે ઘુસ જાતે.

કોઈ જગહ ન ઐસી છોડી, જહાં ન રિસ્તેદારી જોડી.

જનતા તુમ્હે ખૂબ પહચાને, નગર પાલિકા લોહા માને.

ડરકર તુમકો યહ વર દિના, જબ તક જી ચાહે સો જીના.

ભેદભાવ તુમકો નહીં ભાવે, પ્રેમ તુમ્હારા સબ કોઈ પાવે.

રૂપ કૂરૂપ ન તુમને જાના, છોટા બડા ન તુમને માના.

ખાવન પઢન ન સોવન દેતે, દુઃખ દેતે સબ સુખ હર લેતે.

ભિન્ન ભિન્ન જબ રાગ સુનાતે, ઢોલક પેટી તક શરમાતે.

બાદ મે રોગ મિલે બહુ પીડા, જગત નિરન્તર મચ્છર ક્રીડા.

જો મચ્છર ચાલિસા ગાયે, સબ દુઃખ મિલે રોગ સબ પાયે.

આ ચાલિસા ના રચયીતા છે વારાણસી ના કલશ પાંડેય. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s