કંટાળો

ફરી આજે રવિવાર છાપામાં  રાબેતા મુજબના  એકનાએક  સમાચાર કોગ્રેશ  ભૂવાને  હજી મોદી ની પાછળ પરાણે ધૂણાવે છે, અને અત્યારે IPL ની મોસમ ચાલે છે, ટી.વી. પર રાબેતા મુજબ ના કટાળા જનક સમાચાર ચાલે છે, ચેનલો માં એકનાએક એપીસોડ રીપિટ થાય છે.અને બ્લોગ ની દુનિયામાં નકલખોરો પર શું કરવું કેવા પગલા લેવા તેની વિચારણાઓ ચાલે છે. એટલે આજના દિવસ પૂરતી કોઈ પંચાત નહી કરવાનો નિર્ણય લીધો…..!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s