મોબાઈલ

* આ યુનો વાળા જાતજાતના સર્વે કરતા હોય છે એમા હમણા સર્વે કર્યો કે ભારતમાં મોબાઈલ ની સંખ્યા શૌચાલયો કરતા પણ વધારે છે. આમ તો તેમનો સર્વે ખરેખર સાચો છે. ભારતમાં દિ એ નો વધે એટલા રાતે મોબાઈલની સંખ્યા વધે છે. ગમે ત્યાં જાવ એક હાથ તો કાને જ હોય. અને શૌચાલયો કરતા પણ વધારે અગત્યની વસ્તુ અત્યારે મોબાઈલ થઈ ગઈ છે.  આ યુનો વાળા ને  શૌચાલયોમાં કોઈ કમાણી તો નથી દેખાણી ને ? કદાચ કોઇ વિદેશી કંપની ભારતમાં શૌચાલયો તો સ્થાપવા માંગતી હોય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s