પેટ્રોલ

હમણા અમેરિકાના પ્રમુખ બોલ્યા કે ભારતીઓ વધુ કારો ખરીદીને પેટ્રોલ ના ભાવ વધારે છે.! દર ૧૦૦૦ વ્યક્તિએ ૯૫૦ કારો ધરાવતા દેશ ને પોતાનો વપરાશ દેખાતો નથી. ભારત માં માત્ર દર ૧૦૦૦ વ્યક્તિએ ૮.૫ કારો છે. જોકે ભારત માં વાહનો ની સંખ્યા વધતી જાય છે, અને પેટ્રોલનો વપરાશ પણ વધ્યો જ છે. પરંતુ હજી અમેરિકા જેટલો તો નહિજ. અહિયાં નાના વાહનોની સંખ્યા વધારે છે. જેનો પેટ્રોલ નો વપરાશ મોટર કારો કરતા તો ઓછો જ છે. જે ગતિએ વાહનો ની સંખ્યા વધે છે તે જોતા ભવિષ્ય માં  પેટ્રોલ નો ભાવ વધવાની પૂરે પૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે. જોકે ઓબામાં ની ચિંતા વ્યાજબી છે પણ એમાં ભારતીઓને જ દોષ દેવો તે ગેર વ્યાજબી છે.  
Advertisements

One comment on “પેટ્રોલ

  1. હું તો પહેલાય ૫૦ નું પેટ્રોલ ભરાવતો હતો ને અત્યારે પણ..! છ ને વધે પેટ્રોલના ભાવ આપણે તો ૫૦ નું જ પુરાવાનું ….હા.હા.હા.હા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s