કન્યા ઘોડો

અત્યારે લગ્ન ની મોસમ ચાલુ છે. રસ્તા માં તમે નીકળો એટલે કોઈ ને કોઈ વરઘોડો જોવામળે. જેમાં વરરાજો તૈયાર થઈને ઘોડા પર કે  બગી માં બેઠેલો હોય, આગળ ૧૦-૧૫ જાનૈયા  ને  જાનડિયું નાચતી ને કુદતી હોય અને સૌથી આગળ કાન ફાડી નાખે એવા મોટા અવાજ ના ભૂગાળા માં ગાયન ગાવા વાળા યુનિફોર્મ માં સજ્જ થઈને કન્યા ના માંડવે વરરાજા ને પરણાવા લઇ જતા હોય. પણ આજે આનાથી ઉલટું જોવા મળ્યું. આજે સવારે રસ્તા માં કન્યા બગીમાં બેસી ને મુરતિયાના માંડવે કે પોતાના માંડવે પરણવા જતી જોઈ. બસ આ રસાલામાં મુરતિયાની બદલે કન્યા હતી. કદાચ કોઈ જ્ઞાતિ માં કન્યા મુરતિયાને પરણીને લઇ જતી હોય તેવો પણ રીવાજ હશે તે તો આજે જ જોવા મળ્યું. આ રસાલા ને શું કહેવું ? કન્યા ઘોડો ?

Advertisements

One comment on “કન્યા ઘોડો

  1. ઘણા વખતે દેવડાગામ માં આવવાનું થયું. અરે આ ગામની કન્યાઓ તો ભારે માથાભારે લાગે છે, દેવડાગામ ના રાજાને ફ્રેમમાં મઢી દીધા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s