જાહેરાત

સરકારી ટેલીફોન કંપની BSNL લે ગઈ કાલે યોજાઈ ગયેલા રક્તદાન મહાયજ્ઞ ની નવતર જાહેરાત કરી. છેલ્લા બે દિવસથી લેન્ડ લાઈન ટેલીફોન માં ડાયલ ટોન ની જગ્યાએ રક્તદાન મહાયજ્ઞ ની જાહેરાત સંભળાવી. રકતદાનની જાહેરાત કરી ને BSNL લે ઉમદા કાર્ય કર્યું. પણ ભવિષ્યમાં તમને કોઈ કંપની ની પ્રોડક્ટ ની જાહેરાતો સંભાળવા મળે તો નવી ના પામતા.

Advertisements

3 comments on “જાહેરાત

  1. ભાઇ, મજા પડિ ગઈ..સરસ…સંચાર નીગમ આવિ વાત્ માં પાવર્ધુ છે.

  2. જીતેન્દ્રસિંહ પરમાર says:

    ભાઇ,..સરસ…સંચાર નીગમ આવિ વાત્ માં પાવર્ધુ છે.

  3. rupen says:

    હા કદાચ આ ટેસ્ટ માટે પણ જાહેરાત હોઈ શકે અને સફળ થતા રોજ નવી જાહેરાતો પણ સાંભળવા મળે .વિદેશમાં જાહેરાત ફોન પર સાંભળવાના પૈસા પણ મળે છે.

    http://rupen007.feedcluster.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s