“ઈ”( ઇન્ટર નેટિયા ) રામ રામ

દિવાળી પછી શિયાળા ને ચોમાસાના કોકટેલ માં હંધાય ને “ઈ”( ઇન્ટર નેટિયા ) રામ રામ, થોડા વિરામ પછી ફરી પાછો “ઈ” જગતમાં  નિયમિત થવાનો પ્રયાસ…

Advertisements