“ઈ”( ઇન્ટર નેટિયા ) રામ રામ

દિવાળી પછી શિયાળા ને ચોમાસાના કોકટેલ માં હંધાય ને “ઈ”( ઇન્ટર નેટિયા ) રામ રામ, થોડા વિરામ પછી ફરી પાછો “ઈ” જગતમાં  નિયમિત થવાનો પ્રયાસ…

Advertisements

2 comments on ““ઈ”( ઇન્ટર નેટિયા ) રામ રામ

  1. રામે રામ ભાઈ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s