અજાણ્યું પ્રાણી-એક ટીખળ

અમદાવાદમાંથી પોલીસે કોઈ અજાણ્યા પ્રાણી ને પકડ્યું છે એવી કોઈ એ વ્યવસ્થિત ટીખળ કરી છે. જુઓ તેનો વિડીઓ. 
  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s