ભૂલ સુધારી

રોયલ જોર્દાનિયન એર લાઇન્સે પોતાની સાઈટ પર ભારત ના નકશામાં કાશ્મીર ને પાકિસ્તાન નો ભાગ બતાવ્યો હતો તે ભૂલ સુધારી લીધી છે.

One comment on “ભૂલ સુધારી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s