જેલ ચલો

અન્ના હજારે ના આંદોલન ને ટેકો આપવા માંગતા હોય તો અને જેલ માં  જવાની તૈયારી હોય તો તમારું નામ લખાવો નીચેના સરનામા પર…

 http://www.jailchalo.com/default.aspx

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s