ઓ..હો હો હો

દુનિયા જેને માત્ર હાસ્ય કલાકાર ગણે છે તે લેખક કમ કલાકાર કે  જેની હાજરી જ માત્ર હાસ્ય ઉત્પન્ન કરાવે તેવા ગુજરાતી ફિલ્મના હાસ્ય કલાકાર આ દુનિયા છોડી ગયા. ગુજરાતી ફિલ્મમાં રમેશ મહેતાનો કોઈ પર્યાય હતો નહિ અને કોઈ બીજો થવાનો પણ નથી., ગુજરાતી ફિલ્મમાં  હાસ્ય કલાકાર એટલે માત્ર ને માત્ર રમેશ મહેતા, ગુજરાતી ફિલ્મ રમેશ મહેતા વગર અધુરી ગણાતી. આવા કલાકાર ને શ્રદ્ધાંજલિ….

Advertisements

One comment on “ઓ..હો હો હો

  1. madhuvan1205 says:

    હાવ હાચું કહ્યું
    હાસ્યનો પર્યાય એટલે છ અક્ષરનું નામ
    રમેશ મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s